Zpracování osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

 

2. Pojmy

 

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 

4. Zdroje osobních údajů

 

5. Právní základ zpracování osobních údajů

 

6. Účely zpracování osobních údajů

    6.1. Plnění smlouvy

 

    6.2. Plnění právní povinnosti

 

    6.3. Oprávněný zájem

    6.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

7. Způsob zpracování osobních údajů

8. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

 

9. Cookies

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely

Nastavení (odstranění) cookies

 

10. Práva zákazníků týkající se zpracování osobních údajů

 

Za určitých okolností má zákazník právo vznést námitku proti dalšímu zpracovávání svých osobních údajů.

Právo

Co to znamená?

Jak toto právo uplatníte?

Jaké jsou podmínky pro jeho uplatnění?

Právo na přístup

Za určitých podmínek má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům (vč. informací o jejich zpracování), které má Algotech a.s. k dispozici.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit osobně nebo písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

Algotech a.s. musí mít možnost ověřit Vaši totožnost.

 

Vaše žádost nesmí porušovat práva a svobody druhých.

Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů

Zákazník má právo namítat nepřesnost či neúplnost svých osobních údajů, které Algotech a.s. zpracovává. Vyjde-li najevo, že jsou osobní údaje nesprávné, má zákazník právo, aby tyto nesprávné údaje byly příslušným způsobem odstraněny, opraveny nebo doplněny.

Doporučujeme Vám oznámit nám neprodleně veškeré změny týkající se Vašich osobních údajů, zejména změny Vašeho jména, adresy apod.

 

Oznámení zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo se vztahuje pouze na Vaše vlastní osobní údaje.

 

Při uplatňování tohoto práva buďte co možná nejkonkrétnější.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých podmínek má zákazník právo obdržet údaje, které byly z jeho strany společnosti Algotech a.s. poskytnuty, a které jsou automatizovaně zpracovávány, a to v běžném strojově čitelném formátu.

Žádost o poskytnutí takových údajů je nutné učinit písemně a zaslat ji na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem. Pokud je to možné, specifikujte typ údajů, o které máte zájem, aby naše odpověď splnila Vaše očekávání.

 

Toto právo se vztahuje na případy, kdy ke zpracování údajů dochází na základě Vašeho souhlasu nebo na základě s Vámi podepsané smlouvy a kdy jsou údaje zpracovány automatizovaně (např. se nejedná o záznamy v tištěné podobě).

 

Týká se pouze osobních údajů, které jste poskytl/a. Zpravidla se tudíž nevztahuje na osobní údaje, které vytvořil Algotech a.s. (vytvořené a odvozené údaje).

Právo vznést námitku proti zpracovávání

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů je nutné učinit písemně a zaslat na adresu Algotech a.s. nebo e-mailem.

Toto právo máte pouze v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z titulu oprávněných zájmů Algotech a.s. Námitka musí být založena na skutečnostech týkajících se Vaší konkrétní situace, aby mohla být řádně vyhodnocena.

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má zákazník právo vznést námitku kdykoli bez dalšího. V takovém případě, nebudou osobní údaje zákazníka pro účely marketingu dále zpracovávány;

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek má zákazník právo požádat, aby Algotech a.s. zpracovávání osobních údajů omezil.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

Toto právo máte například, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud nebude neověřena jejich správnost nebo (ii) zpracování je protizákonné nebo (iii) jste vznesl/a námitku proti jejich zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Algotech a.s. převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na výmaz osobních údajů

Za určitých podmínek má zákazník nárok žádat výmaz svých osobních údajů (toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“), a to např. když se zákazník domnívá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné nebo že je zpracovávání nezákonné nebo odvolal svůj souhlas.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem. 

Existuje několik zákonných důvodů, na jejichž základě se může stát, že Algotech a.s. nebude schopen Vaší žádosti o výmaz osobních údajů vyhovět. Může se jednat např. o situace, kdy (i) Algotech musí vyhovět svým zákonným povinnostem či (ii) Algotech vykonává či hájí své oprávněné zájmy, nebo (iii) údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy. 

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Zákazník má právo odvolat poskytnutý souhlas s jakýmkoli zpracováváním osobních údajů.

Žádost zašlete písemně nebo e-mailem.

 

Pokud svůj souhlas odvoláte, bude mít jeho odvolání účinky pouze do budoucna.

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Zákazník má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud se domnívá, že Algotech a.s. porušuje svoje zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje ÚOOÚ:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů,

Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7

 

www: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

 

 

 

11. Účinnost

 

 

12. Kontakt

Algotech, a.s.

Adresa: FUTURAMA Business Park, Sokolovská 668/136 D, 186 00 Praha 8

E-mail: dpo@algotech.cz

 

 

Kontaktujte nás

Nejpozději do 24h Vám zašleme odpověď nebo se s Vámi spojíme.
Děkujeme.

nebo nám zavolejte:
+420 225 006 555

Jméno nesmí být prázdné
Příjmení nesmí být prázdné
E-mail musí být ve správném formátu
Zpráva nesmí být prázdná
Volbou "Odeslat" beru na vědomí zásady zpracování osobních údajů.